NÅGOT OM SVENSK RÄTTVISA 1684 – BRÖDERNA MÅNSSONS ÖDESÅR

Avrättningen

Den 28 april 1684 fördes bröderna Per, Sven och Nils Månsson (tre av sju bröder) till en plats vid Loshults kyrka vid den gamla landsvägen mellan Loshult och gränsen till Småland. Här väntade skarprättaren Johan Stifson och hans bödelsdrängar. Pers huvud skulle enligt häradsrättens dom avhuggas med yxa och sättas på en påle. Sedan skulle kroppen läggas på stegel och hans gods och tillhörigheter ansågs förbrukade och hemfallna åt kronan. De två andra bröderna, Sten och Nils, skulle också mista huvudet.

Domarna

Sven och Nils hade i Kristianstad redan 1680 dömts i en rättegång. Sven och Nils hade då dömts till döden och deras bror Olof dömdes till tre års arbete i kronans smedjor. De två dödsdömda lyckades dock fly ur fängelset.

Den 27 februari 1684 hölls rannsakning med Per, Sven och Nils Månsson (de tidigare dödsdömda bröderna hade gripits på nytt). Det skedde i Knislinge och fortsatte den 23 februari.

Efter fortsatta vittnesförhör och rannsakan den 3 och 4 mars avkunnades domen mot de tre bröderna. Det skedde dock inte i Broby utan i Knislinge.

I Östra Göinge häradsrätts dom antecknades att domen skulle överprövas av Göta Hovrätt i Jönköping. Det rörde sig dock inte om en prövning i dagens mening utan var en granskning, för att utröna om häradsrätten begått något fel. Någon försvarsadvokat hade bröderna inte.

Lagen

Den lag som tillämpades var Kung Kristoffers landslag, som hade stadfästs år 1442. Den kom 1608 att nytryckas med en stadfästelse av Kung Karl IX.

I häradsrätten åberopades 42 kapitlet Edsöresbalken (EdsB) och 9 kapitlet Högmålsbalken (HgB).

Man kan fråga sig varför svensk rätt över huvud tillämpades i målet. Vid freden i Roskilde 1658 utlovades från svensk sida att skånsk rätt skulle fortsätta att gälla i Skåne även under svenskt styre. Kung Karl XI hade dock verkat för att svensk lag skulle tillämpas i Skåne och häradsrätterna hade övertalats att göra detta. Enligt Kristoffers landslag gällde i grova saker Guds lag, alltså den mosaiska lagen i den heliga skrift (bibeln).

Edsöre var ett begrepp, som användes av svearna (före medeltiden) om den som det uttrycktes ”förde avog sköld mot kung och fädernesland”. Straffet för brott mot Edsöresbalken var förlust av liv och egendom. Ett liknande begrepp fanns också i götarnas lagstiftning (bland annat Västgötalagen).

I Sverige bestraffades också grova brott med skärpt dödsstraff. I målet mot Uggleherarna innebar skärpningen att deras kroppar skulle spikas upp på stegel vid avrättningsplatsen som varning till andra (så kallad stegling).

Vid förhandlingen i häradsrätten var kronans befallningsman Burchard Hiebener åklagare. Vid granskningen i Göta Hovrätt var de tilltalade inte närvarande.

Bakgrunden

Längst norrut i Glimåkra socken ligger Uggletorpet. Där bodde Måns och Kitta Månsson med sju söner: Trued, Per, Sven, Nils, Erik, Olof och Karl. Våren 1677 hade svenska soldater bränt ner deras torp. Trued stupade vid den intilliggande Kungsgården i Örkeneds socken. Olof hade förts till Kalmar för att avtjäna sitt straff från 1680.

Efter 1677 hade Per, Sven och Nils jagats som vilda djur. De kunde enbart livnära sig genom plundring. Många bönder i Loshult, Örkened och Glimåkra socken hjälpte dem dock. Vintern 1683 – 1684 var kall och snörik. Bröderna livnärde sig genom att jaga i skogarna. Då och då fann de skydd i avlägsna lador och tände eld i markerna för att värma sig.

Var finns brödernas kvarlevor?

Det är inte känt var de avrättade bröderna begravdes men sannolikt skedde det någonstans i närheten av avrättningsplatsen längs gamla landsvägen. Det bör inte vara svårt att med dagens moderna teknik finna kvarlevorna.

I häradsrättens dombok finns en anteckning om att domen verkställts:

Anno 1684 d. 28 Aprilis äre dhesse Trenne Bröder Per, Sven och Nils Månssöhner aff Uggletopet justificerade wijdh Landzwägen emillan Looshult och gamble gräntzen och effter hög. Götha Riketz Hoffrättz ankombne resolution Hwar aff dem på 5 stegell lagde.

Den 3 september 1685 hade kronans länsman i Knislinge specificerat sina kostnader för fångarna ”som blevo steglade vid Loshult.” Räkningen befanns riktig och den attesterades med häradssigillet.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s